a20

كـهـنـه فـروش تـو كـوچـمـون داد مـيـرد :
چـراغ كـهـنـه مـيـخـريـم
وسايـل شـكـسـتـه مـيـخـريـم
بـي اخـتـيار فـرياد زدم
كـهـنـه فـروش ، قـلـب شـكـسـتـه هـم مـيـخـري؟؟
با يـه لـبـخـنـد تـلـخ گـفـت :
.
.
.
.
.
.
.
.
تا ايـن آفـتابـه مـسـي رو نـكـردم تـو حـلـقـت بـرو گـم شـو

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ساعت 14:0  توسط   |